مساهمة استراتيجية الترويج الدولي في تنمية صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية - دراسة حالة مؤسسة Br

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة المسيلة

Abstract

هددد ال را ةرادددا رادددع رامسدددة ستدددع يةدددتهوا رادددمةربمخما رامدددة راددد ا و متددد أد ربدددا راومو تدددا اددد رإسدددال راددد ا ع راشمدددل رايددد ش راددد ا ع بويدددما راوشمسدددتم د امدددت راسا دددتم راستيدددا را امددداع يةدددتهوم ت اددد بوومدددا دددتدةرم يؤاةدددا Brilex .ددد رسموددد م را ةرادددا ستدددع أدرت راوتت تدددا رامددد بودددل يدددل يددد ة ةددد رامةدددد اتوؤاةددددا يحددددد را ةراددددا بحتمددددد رل ددددا راومح ددددد ستم ددددت. دددد يددددتل ي ة ددددتم را ةراددددا أل راوؤاةددا بسموددد اددد ير خ دددت رامة خددد ستدددع رإسدددال راددد ا سشدددة رامتتر ددد لع راوت دددتتمع ي ر دددل رام ر دددد رال موددتس رالنمةنمددل يددن دداع يددن ددا أطددةب بسمودد ستددع بويددما راوشمسددتم د امددت يددن طددا راويددتة ا اددد راوسدددتةي را امدددا بتددد راسمودددتم راوختنمدددا. ر مةجدددل را ةرادددا وتدددا يدددن رام دددمتم أهو دددت دددة ةت بشوددد رلادددتامو رامة خمدددا را امدددا رلطدددةب اتدددت ت تاسا دددتم راستيدددا را امدددا رامددد بسددد سو دددةر ددد اسدددت اددمتا رب ددتاما يددل راسددتا را ددتة ع ددلر دد ب راشمددل را امددا رامدد بمومددر تاو ددتةت راستامددا ادد رامتددت ي يددل راسوا رامسة وومختم راوؤاةا يل إياتنما يسةاا ةد د أاستا يشتشةت.

Description

Keywords

الكلمااات المحتاحيااة: راددمةربمخما رامددة رادد ا ع رالسددال رادد ا ع راشمددل رايدد ش رادد ا ع بويددما راوشمسدددتم د امتع راسا تم راستيا را اماع بووما تدةرم راوؤاةتم را غمةت راوم اطا

Citation